Menu
home
>>
สทช.15 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เข้าติดตามลงพื้นที่ติดตามการร้องเรียนจากประชาชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบ กรณีมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ผ่านทางช่อง Nation TV เกี่ยวกับการตั้งเสาไฟฟ้าขวางหน้าร้านของนายมงคล โนนแดง ณ บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโคก ผอ. กองช่าง ปลัดเทศบาล และ ผู้ควบคุมงานโครงการ จากการตรวจสอบพบว่าถนนดังกล่าว คือ สาย นภ. 4004 แยก ทล. 2097- บ้านท่าลี่ (ตอนหนองบัวลำภู) ช่วง กม. 24 บ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก จังหวัดหนองบัวลำภู ซึงเป็นโครงการปรุงถนนย่านชุมชน ทั้งนี้เสาไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลของเทศบาลตำบลบ้านโคก หลังจากนั้นได้มีการต่อเติมร้านเพิ่มเติม ทางคุณมงคล จึงมีความประสงค์ต้องการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้บดบังหน้าร้าน และได้แจ้งผู้ควบคุมงานก่อนหน้าแล้ว ซึ่งทางโครงการรับทราบและจะทำการย้ายเสาไฟฟ้า หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้วางไว้

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content